مجوزها

 • پروانه خدمات مهندسی
bottom
 • نظام صنفی قزوین
bottom
 • شورای عالی انفورماتیک
bottom
 • گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
bottom
 • ISO 9001
bottom
 • پروانه بهره برداری
bottom
 • پروانه کسب
bottom
 • تاسیس موسسه نگار شبکه
bottom
 • تبدیل موسسه نگار شبکه به شرکت نگار شبکه
bottom
 • مجوز فعالیت فروشگاه رایانگار
bottomتقدیرنامه ها

 • دومین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر،برق،الکترونیک و ارتباطات
bottom
 • سومین نمایشگاه توانمندیهای استان قزوین
bottom
 • چهارمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر،ارتباطات و اطلاع رسانی
bottom
 • چهارمین نمایشگاه کامپیوتر،اطلاع رسانی و اتوماسیون
bottom
 • شرکت برتر در سال 1391
bottom
 • شرکت برتر در سال 1389
bottom
 • شرکت برتر در سال 1387
bottom
 • شرکت برتر در سال 1386
bottom
 • حسن انجام کار اتاق بازرگانی
bottom
 • اداره کل پست استان قزوین
bottom
 • حسن اجرای پروژه اجرای شبکه دانشگاه علوم پزشکی
bottom
 • واحد برتر در نمایشگاه کشوری رسانه های دیجیتال
bottom
 • بانک سپه
bottom
 • دانشگاه کوثر
bottom