عضو محترم خانواده بزرگ نگار شبکه ، از آنجا که بر اساس خط مشی کیفیت گروه شرکت های نگار شبکه میزان رضایتمندی مشتریان از کالاها و خدمات شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، لذا خواهشمند است فرم ذیل را دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس Info@Negarnet.Net ارسال فرمایید .
دانلود فرم ارزیابی رضایتمندی مشتریان